รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ประกันตัวผู้ต้องหา ร่างนิติกรรมสัญญา เร่งรัดหนี้สิน รับรองลายมือชือและเอกสาร ( Attorney at Law & Notarial Services ) โดย ทนายผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์