ทนายความ

  ยธีรศักดิ์ ดาวมุกดา

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

  ดลชัย สุดถนอม

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

  ชินบัญชร แสงทอง

  ที่ปรึกษาและทนายความอาวุโสประจำสำนักงาน

   ฐปณัฐ สืบเหลา

   ทนายความประจำนักงาน

   วุฒิพงษ์ พงษ์อำภาประไพ

   ทนายความประจำนักงาน

   ปารีณา แก้วเนตร

   ทนายความประจำนักงาน

   ที่ปรึกษากฎหมาย

    ณัฐพล สืบเหลา

    ที่ปรึกษาและควบคุมดูแลสำนักงาน